Помоћник директора

Помоћник директора – руководи пословима у једној или више међусобно повезаних области рада органа у саставу и за свој рад одговара директору и министру. Помоћника директора поставља Влада на пет година, на предлог министра, према закону којим се уређује положај државних службеника (члан 31. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14).  

Решењем Владе 24 број: 119-11346/2013 од 30. децембра 2013. године постављен је Владимир Ћеклић за помоћника директора Дирекције за управљање одузетом имовином-Сектор за преузимање и управљање одузетом имовином у Министарству правде и државне управе, на пет година.   

Решењем Владе 24 број: 119-8404/2014 од 31. јула 2014. године Владимир Ћеклић, помоћник директора Дирекције за управљање одузетом имовином-Сектор за преузимање и управљање одузетом имовином у Министарству правде и државне управе, наставља рад на положају помоћника директора Дирекције за управљање одузетом имовином –Сектор за преузимање и управљање одузетом имовином у Министарству правде , до истека мандата на који је постављен на положај 30. децембра 2013. године.

OSCE
Израду веб сајта подржала Мисија ОЕБС-а у Србији