Одељење за опште и материјално-финансијске послове

Одељење за опште и материјално-финансијске послове обавља послове који се односе на: кадровске послове; припреми и изради предлога Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству; спровођење процедуре оцењивања државних службеника; спровођење процедуре интерних и јавних конкурса; спровођења поступка јавних набавки; послове који се односе на припрему финансијског плана Дирекције; праћења реализације финансијских средстава Дирекције; усклађивање стања главне књиге Трезора и помоћних књига; припрема извештаја о извршењу буџета; реализацију плаћања из делокруга Дирекције и друге послове из делокруга Одељења.

OSCE
Израду веб сајта подржала Мисија ОЕБС-а у Србији