Надлежности

Делокруг Дирекције за управљање одузетом имовином утврђен је у члану 9. Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела („Сл. гласник РС“, бр. 32/13) и обухвата послове државне управе који се односе на:

управљање привремено и трајно одузетом имовином проистеклом из кривичног дела, имовином привремено одузетом по наредби јавног тужиоца, предметима кривичног дела (члан 87. Кривичног законика), имовинском користи прибављеном кривичним делом (чл. 91. и 92. Кривичног законика), имовином датом на име јемства у кривичном поступку и предметима привремено одузетим у кривичном поступку;
   

вршење процене вредности одузете имовине проистекле из кривичног дела;
   

складиштења, чувања и продаје привремено одузете имовине проистекле из кривичног дела и управљање тако добијеним средствима у складу са законом;
   

вођење евиденције о имовини којом управља и о судским поступцима у којима је одлучивано о одузимању имовине проистекле из кривичног дела;
   

учествовање у пружању међународне правне помоћи;
   

учествовању у обуци државних службеника у вези са одузимањем имовине проистекле из кривичног дела;
   

обављање наведених послова и у вези са имовинском користи проистеклом из привредног преступа, односно прекршаја, у складу са законом.

OSCE
Израду веб сајта подржала Мисија ОЕБС-а у Србији