Сектор за преузимање и управљање одузетом имовином обавља послове који се односе на спровођење поступка преузимања одузете имовине; пријем и чување покретне имовине проистекле из кривичног дела; спровођење поступка процене вредности покретне и непокретне имовине проистекле из кривичног дела; стара се о управљању одузетом или привремено одузетом имовином; води одговарајуће евиденције покретне и непокретне имовине проистекле из кривичног дела; кадровске послове, материјално-финансијске и друге послове који се односе на преузимање и управљање одузетом имовином